صفحه اصلی مقالات خلاصه مبحث اول مقرارت ملی ساختمان-قسمت سوم

خلاصه مبحث اول مقرارت ملی ساختمان-قسمت سوم

0 امتیاز
مدیریت
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
خلاصه مبحث اول مقرارت ملی ساختمان-قسمت سوم

خلاصه مبحث یکم مقررات ملی ساختمان

 

 

ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ: (10)

196- 2- 1

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎبﺑﻨﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶاﻋﻀﺎی ﻗﺎب و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهای ﻣﯽﺷﻮد

ب ری ه: (10)

197- 2- 1

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا و ﯾﺎ واﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن، ﺗﺤﻤﻞ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ وارد ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

(2) :ﻗﺎﻧﻮن 198- 2- 1

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1374

1 2- 199- ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻗﺪار: (13) ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺎدی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﺪن آن در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻋﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادی ﻫﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ / ﺧﻨﺜﯽ (PEN) راﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

1 2- 200- ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ: (13)

ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﻗﺮار دﻫﺪ. )در اﺛﺮ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺪار ﮔﺮدد(.

1 2- 201- ﯿ آر: (15)

ﺟﺰﯾﯽ از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ دارای ﮐﻒ ﺑﺮای

اﯾﺴﺘﺎدن، دﯾﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎر، ﺳﻘﻒ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای در ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 202- ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ: (2)

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.

1 2- 203- ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ: (11)

ﻣﺤﻠﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮐﻪ  دارای  اﻣﮑﺎﻧﺎت  و  ﺗﺠﻬﯿﺰات  ﮐﺎﻓﯽ  ﺑﺮای  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﺮﺷﮑﺎری،  ﺳﻮراﺧﮑﺎری، ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﺧﻤﮑﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوهﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.


1 2- ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1 2- 204- ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ: (2)

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

(19) :ﮐﻒ

205- 2- 1

ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎک، ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ. ﮐﻒ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 206- ﮐﻠﯿ آﺗ ن (آر)(15)

ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ، ﻣﻌﻠﻮل وﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آن (راﻫﺒﺮ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ)ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮﻋﺖ )ﮔﺎورﻧﺮ:( (15)

207- 2- 1

وﺳﯿﻠﻪای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ )ﭘﺎراﺷﻮت( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( وﺻﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

1 2- 208- ﮔﺎزﻫﺎی دودﮐﺶ: (17)

آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق و ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز دارای دودﮐﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 209- ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ: (11) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻻدی، ﺟﻮش، روشﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

(10) :ﮔﺮه

210- 2-ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

(10) :ﻻﭘﻪ

211- 2- 1

ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهای اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻤﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

1 2- 212- ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﮐﺶ: (17)

ﻟﻮﻟﻪای ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز را ﺑﻪ دودﮐﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر: (17)

213- 2- 1

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ دﻓﻨﯽ: (17)

214- 2- 1

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎری ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎری زﻣﯿﻦ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎک و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 215- ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ راﺑﻂ: (17)

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر از ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﺘﻮر ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر: (17)

216- 2- 1

ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻔﺎری، ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﺑﺎز ﮐﺮدن،ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

(3) :ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺎﻧﻊ 217- 2- 1

ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺮده ای ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار( ﯾﺎ اﻓﻘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ( ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻖﺑﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

1 2- 218- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ: (2)

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﻫﻢ

1 2- 219- ﻣﺠﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮر و ﻫﻮا: (4)

ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در ﻣﺠﺎورت زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آندر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮای ﻓﻀﺎﻫﺎی واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

(2) :ﻣﺠﺮی 220- 2- 1

ﺷﺨﺺ دارای ﻣﺠﻮز دﻓﺘﺮ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.

1 2- 221- ﻣﺠﺰا ﺳﺎزی اﻓﻘﯽ: (3)

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 222- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ: (4)

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

1 2- 223- ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ )ﺣﺮارﺗﯽ:( (19)

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود %80 ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ دارﻧﺪ.

1 2- 224- ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق: (17)

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽاﺛﺮ، ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ.

1 2- 225- ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق: (17)

ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

(3) :ﺑﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ 226- 2- 1

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎی دادن ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه و ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(13) :ار 227- 2- 1

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ واﺣﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 228- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ: (2)

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﻃﺮاح و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد.

1 2- 229- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻈﺎرت: (2)

ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ وﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 230- ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ: (11)

ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ

اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

(2) :ﻣﺸﺘﺮی 231- 2- 1

ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ.

(17) :ﮔﺎز ﻣﺸﻌﻞ 232- 2- 1

وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز و ﻫﻮا را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

1 2- 233- ﯿره: (4)

ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﮑﺎن رﯾﺰش ﻗﻄﻌﺎت آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 234- ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ: (3)

ﺧﯿﺎﺑﺎن، ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺎﺳﺎً از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﻮد.

1 2- 235- ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل: (3)

ﻣﻘﺎم دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮل، ﺳﺎزﻣﺎن، دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ روشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دار و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1 2- 236- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ: (19)

ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪﻫﺎﺳﺖ.

1 2- 237- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزهای: 10) (9-

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهای ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارده.

1 2- 238- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ:( (13)

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﺮم ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ.

1 2- 239- ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎزهای: (10)

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهای ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ واﻗﻌﯽ، ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ، ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﺻﻠﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 240- ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ: (14)

ﻣﻮادی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﭼﻮب، ﮐﺎﻏﺬ ﻓﺸﺮده، اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ دارای

روﮐﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد، ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ.

1 2- 241- ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ: (14)

ﻣﻮادی ﺟﺰ »ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد »ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮاد »ﻧﺴﻮز« ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

(10) :ر 242- 2- 1

اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﻪ در ﻗﺎبﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ )زﻟﺰﻟﻪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-1 ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮا              -2ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮای ﺿﺮﺑﺪر   -3 ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮای ﻗﻄﺮی

-4 ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﻫﻤﮕﺮای V وΛ )ﺷﻮرون(

-5 ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮای K

-6 ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ واﮔﺮا

1 2- 243- ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ )ﺗﺮاس:( (4)

ﺳﻄﺢ روﺑﺎزی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮ ﺑﺎم ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ، ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﻘﺎت آن اﺳﺖ.

(3) :ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎن 244- 2- 1

ﻃﺒﻘﻪای واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1 2- 245- اری: (10)

ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاری اﺟﺰای ﺳﺎزهای، ﻗﺎب ﯾﺎ ﺳﺎزه، ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

(2) :ﻧﺎﻇﺮ 246- 2- 1

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻈﺎرت درﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

1 2- 247- ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه: (2) ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺴﻮول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮان رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری، ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻣﺴﻮول واﺣﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

1 2- 248- ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ: (3)

ﺣﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮت ﺷﺪن از ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

(19) :ﻫﻮا ﻧﺸﺖ 249- 2- 1

ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1 2- 250- ﻧﻈﺎرت: (2) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

1 2- 251- اره ر: (15)

راﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزه و دﯾﻮاره ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺗﺼﺎل آن از ﺑﺴﺖ

ﻣﺨﺼﻮص و ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 252- ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن: (4)

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دارد.

1 2- 253- ﻧﻤﺎی ﺷﯿﺸﻪای: (4)

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ 60 درﺻﺪ از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻧﺎﻣﯿﺪه، و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 254- ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ: (11)

اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﺷﻨﺪ.

1 2- 255- وز دل )آر:( (15)

وزﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وزﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدلﮐﺮدن وزن ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

(2) :ﻓﻨﯽ واﺣﺪ 256- 2- 1

واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 15 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ.

(10) :وﺻﻠﻪ 257- 2- 1

اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهای ﮐﻪ از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻮی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

1 2- 258- وﻟﺘﺎژ ﺗﻤﺎس: (13)

وﻟﺘﺎژی  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎم  ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ  در ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی،  ﺑﯿﻦ  ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻗﺎﺑﻞ  ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

1 2- 259- ﻫﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ: (13)

ﻫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای زﯾﺮ را از ﻧﻈﺮ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی  ﻫﺎدی،  ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی  ﻫﺎدی  ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ،  ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل  اﺻﻠﯽ  اﺗﺼﺎل  ﺑﻪ  زﻣﯿﻦ،  اﻟﮑﺘﺮود  زﻣﯿﻦ،  ﻧﻘﻄﻪ زﻣﯿﻦﺷﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﯽ: (13)

260- 2- 1

ﻫﺎدیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

1 2- 261- ﻫﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ/ ﺧﻨﺜﯽ: (13)

ﻫﺎدیای اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻫﺮ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎدیﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ (PE) و ﺧﻨﺜﯽ (N)را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

(19) :ای 262- 2- 1

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ درزﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن.

ﻫﻮاﮔﯿﺮی: (17)

263- 2- 1

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻫﻮای درون دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮔﺎز درون

دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽاﺛﺮ.

1 2- 264- ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق: (17)

ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ: (17)

265- 2- 1

ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺧﺖ، از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ.

1 2- 266- ﻫﻮای ﺗﻬﻮﯾﻪ: (17)

ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺗﺎزه داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽﮔﺮدد.

1 2- 267- ای رﯿﻨﻨه: (17)

ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ، وارد دودﮐﺶ ﻣﯽﺷﻮد.

1 2- 268- ک ﯿ )آر:( (15)

ﻗﺎب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ، ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﻔﺸﮏﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ میباشد

طراحی سایت و سئو سایت توسط رایاپارس

whatsapp