صفحه اصلی مقالات خلاصه مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان-قسمت اول

خلاصه مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان-قسمت اول

5 امتیاز
مدیریت
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
خلاصه مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان-قسمت اول

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان

ﻣﺒﺤﺚ دوم

ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری

ﺗﻌﺎرﻳﻒ:

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ در ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ:

 

1-1-1-2 دﻓﺘﺮ ﻨﺪﺳﻲ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (9) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

2-1-1-2  ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ: ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ، ﻛﺎرداﻧﻬﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

3-1-1-2  ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ: ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.

 

2-2 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1-2-2 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻬﺮهدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ، ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎیﻣﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

2-2-2 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک و ﻳﻜﺴﺎن ﻻزماﻻﺟﺮا در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ، اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد،اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

3-2-2 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻨﻲ و اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻢ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ ﻃﺮاﺣﻲ،اﻋﻢ از ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اداری، ﺗﺠﺎری، ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ.

3-2 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1-3-2 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮاح ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه1 : ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل، وزارت ﻣﺴﻜﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه2 : اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﻳﺎدﺷﺪه از وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ.

2-3-2 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺳﺲ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎلﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادی ﻛﻪ ﺑﺎ از وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻬﺪهدار اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ از ﻃﺮف وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

3-3-2 ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪﺗﻨﻬﺎﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮاح آن در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻣﺮﺑﻮط اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

4-3-2 ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ، ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

 

 

4-2 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1-4-2 ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ از ﻃﺮف وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎماﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

 

2-4-2 ﻣﺠﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮا، دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر از وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺠﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻟﻚ در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪای از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ او را ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ، در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺮارداد ﻧﺪارﻧﺪ.

3-4-2 ﻣﺠﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

4-4-2 رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

5-4-2 ﻣﺠﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺎرت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮ )ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ( در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

6-4-2 ﻣﺠﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا، ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﻜﺎل، ﻧﻈﺮات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاح اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.


بدون نام
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲۰:۰۹:۵۰
عالی

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ میباشد

طراحی سایت و سئو سایت توسط رایاپارس

whatsapp